Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Sintrade: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Sintrade Telecom B.V. gevestigd te Leende, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 17178491;
b. klant: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Sintrade producten levert dan wel met wie Sintrade een overeenkomst aangaat;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Sintrade en de klant;
d. product: de zaak die door Sintrade wordt geleverd;
e. website: de website www.sintrade.nl.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Sintrade en de klant waarop Sintrade deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Sintrade voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Sintrade en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
3.2 De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Sintrade opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop Sintrade haar aanbieding baseert.
3.3 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.4 Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in (elektronische) folders of publicaties van Sintrade binden Sintrade niet.

Artikel 4 Afbeeldingen
Alle afbeeldingen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de producten, in prijslijsten, op de website, in (elektronische) folders, brochures en advertenties worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gelden echter slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding. Artikel 5 Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Artikel 6 Webshop
6.1 De klant zijnde een bedrijf kan producten bestellen via de webshop van Sintrade.
6.2 Indien de klant een bestelling heeft geplaatst via de webshop, bevestigt Sintrade onverwijld langs elektronische weg de bestelling. Zolang de bestelling niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
6.3 Sintrade zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar Sintrade kan ter zake geen garantie geven.

Artikel 7 Prijzen en prijswijziging
7.1 Alle genoemde prijzen zijn in euroís en exclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders is aangegeven.
7.2 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de levering daarvan, is de klant gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij is bedongen dat de aflevering langer dan 3 maanden na de koop zal plaatsvinden.
7.3 Een verhoging van de koopprijs wegens een verhoging van de omzetbelasting of een andere wettelijke maatregel is geen grond voor ontbinding.

Artikel 8 Levering
8.1 De door Sintrade opgegeven levertermijnen zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
8.2 De klant is verplicht de geleverde producten in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten, zoals de kosten voor opslag, voor zijn rekening.
8.3 Verzendkosten worden apart aan de klant in rekening gebracht.

Artikel 9 Betaling
9.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. De betaling voor iphones dient binnen 8 dagen na de factuurdatum te geschieden.
9.2 Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling, dan is de klant in verzuim. De klant is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Sintrade de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
9.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Sintrade op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 Verlengd eigendomsvoorbehoud
10.1 Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Sintrade, totdat alle vorderingen die Sintrade op de klant heeft of zal verkrijgen, volledig zijn betaald.
10.2 Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen.
10.3 De klant is verplicht de producten die onder verlengd eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Sintrade te bewaren.
10.4 Sintrade is gerechtigd de producten die onder verlengd eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de klant aanwezig zijn terug te nemen indien de klant in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De klant zal Sintrade te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de producten en/of ter uitoefening van de rechten van Sintrade.

Artikel 11 Klachtenregeling en verjaring
11.1 De klant is verplicht na ontvangst van het geleverde product deze te controleren en zichtbare gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk of elektronisch te melden.
11.2 Door Sintrade als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. Sintrade zal slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13 van deze algemene voorwaarden.
11.3 Geleverde producten worden niet als ondeugdelijk erkend, indien de gebreken zijn ontstaan ten gevolge van:
a. normale slijtage;
b. ondeskundige behandeling;
c. ondeskundige toepassing;
d. het nalaten van deugdelijk onderhoud;
e. het gebruik voor doeleinden welke buiten het normale gebruik van deze producten vallen;
f. wijzigingen of reparaties door de klant of door derden.
11.4 Alle aanspraken jegens Sintrade die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk of elektronisch bij Sintrade zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding
12.1 Sintrade is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
12.2 Voorts is Sintrade bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
12.3 Sintrade is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst Sintrade ter kennis is gekomen of omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1 Sintrade kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals onder andere verder omschreven in artikel 14 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
13.2 Sintrade is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Sintrade is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Sintrade kenbaar behoorde te zijn.
13.3 Sintrade is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan het geleverde product door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik.
13.4 In geen geval is Sintrade aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant het product heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.
13.5 Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Sintrade geleverde product, sluit Sintrade iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
13.6 Sintrade is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
13.7 Indien Sintrade aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Sintrade beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Sintrade gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Sintrade beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
13.8 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Sintrade of haar ondergeschikten.

Artikel 14 Overmacht
14.1 Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Sintrade liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer, zoals: gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; het niet of niet tijdig leveren van goederen aan Sintrade door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Sintrade of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Sintrade of haar leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.
14.2 Bij het zich voordoen van een gebeurtenis, zoals aangegeven in lid 1 van dit artikel zal Sintrade niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan, en zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren, zullen zowel Sintrade als de klant, eventueel onder aanpassing van de door de klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.

Artikel 15 Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Artikel 16 Intellectuele eigendomsrechten
16.1 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Sintrade geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
16.2 Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Sintrade, mag de klant geen informatie, teksten, logoís, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen kopiÎren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

Artikel 17 Slotbepalingen
17.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst, tenzij de klant na de totstandkoming de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
17.2 Sintrade en de klant zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
17.3 Op elke overeenkomst tussen Sintrade en de klant is Nederlands recht van toepassing.
17.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Sintrade worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Sintrade gevestigd is, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan. Indien Sintrade een beroep doet op deze bepaling, heeft de klant zijnde een natuurlijke persoon de mogelijkheid om binnen 1 maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.